Om oss

I 2022 endret vi navn til Forskningssenter for eksistensiell helse!

Religionspsykologisk senter (RPS) ble til ut fra et faglig engasjement i Sykehuset Innlandet.

Allerede i september 2007 arrangerte Divisjon Psykisk Helsevern en konferanse med tema «Tro, identitet og psykose» på Hamar i samarbeid med Norsk Religionspsykologisk Fagforum. Det var nesten 130 deltakere og venteliste, med andre ord en knallstart for et engasjement for klinisk religionspsykologi.

Ideene om et forskningssenter var i gang, og onsdag 18. juni 2008 ble Religionspsykologisk senter offisielt åpnet. Det skjedde i Forvalterboligen på Sanderud der senteret holdt til de neste årene. Åpningsforedraget var ved psykiater Svein Haugsgjerd og sykehusprest Susanne Engell. Inviterte gjester fra de nordiske fagmiljøene, hvite duker, høye glass og lett servering bidro til skyhøy stemning.

I invitasjonen til åpningen ble Religionspsykologisk Senters oppgave beskrevet som «å styrke den kliniske kompetansen i forhold til religion, livssyn og eksistensielle spørsmål». Dette skulle gjøres gjennom forskning og fagutvikling, undervisning og veiledning, nettverksbygging og etablering av kunnskapsbase.

Faget religionspsykologi ble presentert som det «å studere religion og livssyn som opplevelse og atferd» med fokus på «menneskers åndelige, eksistensielle og livssynsrelaterte erfaringer, hvordan slike erfaringer oppstår, hvilken funksjon de har for individer og grupper, og hvordan de kommer til uttrykk». Klinisk religionspsykologi ble definert som at «denne kunnskapen anvendes i en behandlingsmessig helsefremmende kontekst».

Den faglige forståelsen har fortsatt gyldighet 10 år etter, men er samtidig utviklet gjennom nye studier og faglige tilnærminger der ny kunnskap om eksistensiell meningsdannelse og kulturell tilhørighet, samt at nye utfordringer som følge av endringer i driften av helsetjeneste har bidratt til stadig behov for å reformulere forståelse av fag og forskning på feltet.

Gjennom de 10 årene siden 2008 har RPS

  • fått fram 7 doktorgrader, og det er flere som nærmer seg disputas
  • levert omkring 70 publikasjoner med senterets adresse
  • arrangert 10 nordiske konferanser og 1 verdenskonferanse i religionspsykologi
  • vært medarrangør i 10 Schjelderupseminar
  • presentert forskning på en rekke nasjonale og internasjonale konferanser
  • bidratt med foredrag og kurs i mange sammenhenger i helsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre steder
  • etablert forskergrupper og bidratt i vurderingskomiteer med mer

RPS var sentralt i utgivelsen av boka Religionspsykologi (Gyldendal, 2014) der et stort antall forfattere fra Norden bidro med kapitler om viktige temaer i faget. RPS har også en referansegruppe med forskere og fagfolk fra de nordiske landene som møtes en gang i året.

Et årlig høydepunkt er den nordiske fagkonferansen i religionspsykologi som de fleste årene har funnet sted på Honne konferansehotell på Biri. Et spesielt høydepunkt var i august 2017, da RPS og Sykehuset Innlandet, sammen med MF vitenskapelig høgskole, VID vitenskapelig høgskole og Høgskolen i Innlandet (HINN), var vertskap for verdenskonferansen i religionspsykologi på Hamar med nærmere 300 deltagere fra 27 land. Denne konferansen arrangeres annethvert år i regi av IAPR – International Association for the Psychology of Religion, som RPS har et nært samarbeid med. RPS arrangerer også de årlige nettverksseminarene for Nordic Network for Research in Faith and Health, et fast møtested for forskere i Norden.

Det årlige Schjelderupseminaret er en annen type konferanse der de lange linjene trekkes. Navnet henter inspirasjon fra Kristian Schjelderup som var forsker i religionspsykologi sammen med broren Harald, som var den første professoren i psykologi ved Universitetet i Oslo. Kristian Schjelderup var også biskop i Hamar og en av stifterne av Nansenskolen (Norsk humanistisk institutt) på Lillehammer. Seminaret arrangeres derfor i samarbeid mellom RPS/Sykehuset Innlandet, Hamar biskop, Nansenskolen og fra og med 2018 også Høgskolen i Innlandet.

RPS ønsker å ivareta arven etter brødrene Schjelderup som i 1930-årene bidro med flere religionspsykologiske avhandlinger. Samtidig er RPS i økende grad et senter som samler forskere fra de nordiske landene, og i de senere årene har også de internasjonale samarbeidsrelasjonene med forskere i Europa og USA blitt stadig mer synlige.

RPS har drevet og driver forskning rettet mot eksistensielle og religiøse temaer ved lidelser som schizofreni, demens, rus, depresjon, kreft og personer med selvmordsrisiko. Videre har RPS bidratt med utforsking av ritualbruk ved katastrofer, religiøse temaer i store befolkningsstudier, relasjoner mellom fastleger og yngre med utviklingshemming, implementering av kunnskap og ledelse i komplekse helsetjenestesystemer og brukermedvirkning blant eldre pasienter. Et satsingsområde for tiden er utforsking av hvordan Kulturformuleringsintervjuet (KFI) fra DSM-5 kan være et nyttig verktøy i ulike kliniske kontekster som yrkesrehabilitering, demensutredning, rusbehandling og barne- og ungdomspsykiatri. RPS er et senter for KFI-forskning i Norden i nært samarbeid med de toneangivende miljøene på feltet i USA og Sverige. KFI vil være et viktig satsingsområde framover. Det samme gjelder utforsking av folks kilder til mening, SoMe (Sources of Meaning in Life).

Religionspsykologisk senter drives med små faste ressurser og kun deltidsansatte. Men det har til enhver tid vært ca 5 stipendiater, helt eller delvis finansiert gjennom RPS/Sykehuset Innlandet. I tillegg har flere vært knyttet til RPS gjennom prosjektledelse og veiledning.

Ansatte og tilknyttede stipendiater og andre i jubileumsåret er Lars J Danbolt (leder), Valerie DeMarinis, Monica Stolt Pedersen, Sigrid Helene Kjørven Haug, Knut Hestad, Tor-Arne Isene, Ane Inger Bondahl Søberg, Ingvild Engh Vattø, Åste Renolen og Ingrid Nyborg.

RPS har et nært samarbeid med Alderspsykiatrisk avdeling i SI, der senteret er organisert, og med Forskningsavdelingen i SI, NK-ROP (nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) og AFS (Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom). Eksternt har RPS samarbeid med mange miljøer, særlig med forskere fra Høgskolen i Innlandet, MF vitenskapelig høgskole, VID vitenskapelig høgskole, Universitetet i Oslo, Syd-Dansk Universitet og Uppsala Universitet, og med universiteter i USA og Europa.

Som 10-åring er RPS fortsatt barn, men nærmer seg tenårene med tannregulering og stemmeskifte, og det er aldri godt å vite hva det vil innebære. Men det ser ut til at RPS har funnet sin form og funksjon, og planene er å gå videre med klinikknær forskning, ivareta funksjonen som faglig nettverkssted for Norden og være et kunnskaps- og kompetansesenter for helsetjenesten. Viktige satsingsområder i årene framover vil særlig gjelde KFI og eksistensiell meningsdannelse relatert til ulike kliniske kontekster med behandling av både psykiske og somatiske lidelser, samt til folkehelse. Samtidig er det en ambisjon å være et ressurssted for metodeutvikling.

Vårt primære ønske er å bidra med forskning som er til hjelp for mennesker i vanskelige og krevende livssituasjoner. Vi mener at helhetlige tilnærminger til diagnostikk og behandling er kommet for å bli, og at kunnskap om menneskers tro og livssyn og deres sosiale, kulturelle og eksistensielle forutsetninger er viktig for å yte god omsorg i en kompleks helsetjeneste.